Etikai alapelvek a Komplex mozgásterápia módszertanának művelői számára

Ezen etikai alapelveket a Komplex mozgásterápia módszertanával dolgozó szakemberek elfogadják, a módszertan alkalmazása során minden eseteben ezeknek megfelelően járnak el! Ismeretük és betartásuk alapvető elvárás a Komplex mozgásterápia módszertanával dolgozó szakemberek számára. Figyelmen kívül hagyásuk a módszertan alkalmazási jogának visszavonását eredményezheti!

Ne árts!

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója a módszertan alkalmazása során figyelemmel van arra, hogy semmilyen módon ne rontson a hozzá segítségért forduló állapotán! A módszertan alkalmazásának megkezdése előtt tájékozódik a mozgást érintő ellenjavallatokról, azokat a fejlesztő program összeállítása során mindig figyelembe veszi! Törekszik rá, hogy a negatív mellékhatásokat elkerülje!

Előzetes tájékoztatás

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója a módszertan alkalmazása során gondoskodik róla, hogy a hozzá segítségért fordulókat a módszertan alkalmazásának megkezdése előtt tájékoztassa: a fejlesztő folyamat várható hosszáról, a heti ötszöri gyakorlás szükségességéről, a felmérés várható hosszáról és tartalmáról, a kontrollok várható hosszáról és gyakoriságáról, az otthoni gyakorlásra fordított idő várható hosszáról, a várható kiadásokról, a módszertantól reálisan várható eredményekről, ha várható anyagi ráfordítás mértékéről.

Jóindulat

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója a módszertan alkalmazása során a hozzá segítségért fordulókkal szemben mindig jóindulattal van. Abból a feltételezésből indul ki, hogy a segítséget kérő, vele a fejlesztő folyamatban együttműködő személyek minden tőlük telhetőt megtesznek a fejlesztő folyamat sikere érdekében!

Emberi méltóság és elfogadás

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója a módszertan alkalmazása során tiszteli és elfogadja a hozzá segítségért fordulók, a fejlesztőfolyamatban résztvevők emberi méltóságát, világnézetét, vallását, meggyőződéseit, etnikai és nemzetiségi hovatartozását. Tevékenysége előítéletektől mentes. Fejlesztő erőfeszítései mindig a hozzá segítségért forduló, a fejlesztőfolyamatban résztvevő személyekre irányulnak, nem pedig diagnosztikus kategóriákra vagy egyéb előfeltevésekre! 

Formai keretek és elérhetőség

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója a módszertan alkalmazása során átlátható és betartható technikai és időbeli kereteket ad a fejlesztő folyamatban résztvevők számára. Előre tisztázza az alapvető tudnivalókat, gondoskodik a fejlesztő folyamat megkövetelte találkozások megfelelő helyszínéről. Az időbeli korlátokat betartja és a fejlesztő folyamat résztvevőivel tapintatos módon betartatja. A fejlesztő folyamat során a folyamat résztvevői számára elérhető marad, ehhez kapcsolattartási lehetőséget biztosít!

Önkéntesség, egyenrangúság

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazására kizárólag önkéntes alapon kerülhet sor, a fejlesztő folyamat minden résztvevőjének az alkalmazásba beleegyező döntése alapján (szülő, gyermek, a KMT módszerét alkalmazó szakember)! A módszertant alkalmazó szakember egyenrangú félként tekint a fejlesztő folyamat többi résztvevőjére, semmilyen módon nem él vissza a szerepéből adódó fölényével, befolyásával. A fejlesztő folyamat résztvevőit semmire nem kényszeríti, ugyanakkor ügyel a saját autonómiájára, ő maga sem kényszeríthető!

Hitelesség és kompetencia

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója a módszertan alkalmazása során ismeri és tiszteletben tartja a saját végzettségéből és szakmai tapasztalatából adódó kompetencia kereteket. Erről a fejlesztő folyamat többi résztvevőjét hitelesen, a számukra érthető módon tájékoztatja! Csak olyan folyamatban való közreműködést vállal, amely belül esik a saját kompetencia határain! A módszertant alkalmazó szakember mindig törekszik rá, hogy a fejlesztő folyamat többi résztvevőjének kérdéseire a legegyszerűbb, legérthetőbb és legőszintébb módon válaszoljon! Kerüli a diagnózisok felelőtlen osztogatását, ugyanakkor igyekszik mindig egyenesen és őszintén fogalmazni, kerüli a homályos megfogalmazásokat is!

A minimális beavatkozás elve

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója a módszertan alkalmazása során a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető legkevesebb plusz feladattal a lehető legnagyobb eredmény elérésére törekszik. Nem vállal olyan fejlesztő folyamatot, amelynek eredményességéről a felkészültsége és szakmai tapasztalata alapján nincs meggyőződve! Amint a módszertan alkalmazásától legjobb szakmai meggyőződése szerint további eredmény nem várható haladéktalanul lezárja a fejlesztő folyamatot a KMT fejlesztő protokolljának betartása mellett!

Titoktartás

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója a módszertan alkalmazása során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, ezzel kapcsolatban írásba foglalt adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik, a benne foglaltakat maximálisan betartja!

Személyes szakmai fejlődés

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója folyamatosan gondoskodik saját szakmai és személyes fejlődéséről. 

Kollegalitás

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója saját KMT-s kollégáival és más fejlesztő módszertanok és szakmák képviselőivel is jó szakmai viszony kialakítására törekszik! Tisztában van vele, hogy az a mód, ahogy kollégáihoz viszonyul, róluk kommunikál mintául szolgál a hozzá fordulók számára, ezért ennek a felelősségnek a tudatában jár el, ezért kollégáival szemben mindig jóindulattal van!

Nyilvános szereplés

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója nyilvános szereplései során csak olyan módon publikál (ideértve a nyomtatott és az elektronikus sajtót, TV és rádió szerepléseket, valamint a közösségi médiában történő megjelenést) amely a végzettségének, tapasztalatának és szakértelmének megfelelő. Mindig ügyel a forrásmegjelölésre kivéve, ha egyértelműen a saját véleményét, tapasztalatát fogalmazza meg! A Komplex mozgásterápia módszertanát bemutató írásbeli és szóbeli nyilatkozatait előre egyezteti a KMT Akadémiával. 

Etikus vállalkozói magatartás és marketing

A Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója vállalkozói tevékenysége során végzettségének és jogosultságának megfelelő üzleti gyakorlatot folytat. Tájékozódik a tevékenységének folytatásához esetleg szükséges engedélyekről, azokat szükség esetén beszerzi! Marketing tevékenységében tisztességes, korrekt és etikus. Ennek megfelelően kerüli a túlzó, hitegető, alaptalanul reményt keltő vagy más módszertanokat és azok alkalmazóit előnytelen színben feltüntető, elítélő állításokat!